Arhiva za kategoriju ‘Armatura’

Mikro armirani beton (Fiber-reinforced concrete, engl.) je beton koji je sadrži mikro armaturu u vidu vlakana, (slika 1). Vlakna su uniformno raspoređena i nasumično orijentisana u betonu, i ona zapravo čine diskontinualnu armaturu. Vlakna u betonu ne mogu da zamene standardnu armaturu, nego se ona koriste da poboljšaju određena svojstva betona. Ipak, u nekim slučajevima kao na primer kod podova, može da se koristi mikro armirani beton bez klasične armature, ako se prethodno dokaže da isti zadovoljava sve uslove propisane u standardima.

Mikro armirani beton

Slika 1 – Beton armiran vlaknima

Vlakna mogu biti od čelika, stakla, sintetičkih i prirodnih materijala. Danas se najčešće koriste čelična (slika 2) i sintetička vlakna koja su napravljena od polipropilena (slika 3). Svaka vrsta daje drugačije karakteristike betonu. Čelična vlakna između ostalog daju veću čvrstoću betonu, smanjuju potrebnu količinu obične armature i povećavaju duktilnost betona. Sintetička sprečavaju skupljanje betona i nastanak pukotina, poboljšavaju koheziju betonske smese, poboljšavaju otpornost na cikluse smrzavanja-odmrzavanja, a takođe se koriste za pumpani beton. Ova dva tipa vlakana se mogu i međusobno kombinovati radi postizanja željenih osobina.

Čelična vlakna

Slika 2 – Čelična vlakna

Sintetička vlakna

Slika 3 – Sintetička vlakna

U prošlosti kao vlakna su se koristili prirodni materijali kao što su konjska dlaka i slama, a kasnije su se koristila i azbestna vlakna. Kada je otkrivena štetnost azbesta po zdravlje ljudi i životinja, tada su počela da se koriste čelična, staklena i sintetička vlakna. Proizvođači stalno eksperimentišu i prave nova i kvalitetnija vlakna.

Mikro armirani beton se koristi da bi se smanjilo skupljanje i vodopropustljivost betona. Može da se koristi i da bi se povećala otpornost betona na pucanje, udar i habanje. Najčešća upotreba mikro armiranog betona je kod trotoara, parkinga, podova, pista, bazena, temelja, prefabrikovanih elemenata, kod tunela i slično.

Karakteristike vlakana

Čelična vlakna

  • Oblik: ravna vlakna sa ili bez kuka na krajevima, i talasasta vlakna (kuke sprečavaju izvlačenje vlakana iz betona)
  • Dužina: između 25 i 80mm (dužina vlakna bira se tako da je oko 3 puta manja od debljine betonskog elementa)
  • Prečnik: između 0.5 i 1.2mm
  • Doziranje: prema uputstvu proizvođača (obično oko 20 do 50kg po m³ betona)


Sintetička (polipropilenska) vlakna

  • Dužina: između 3 i 20mm (najčešće 12mm)
  • Prečnik: između 12 i 40μm
  • Doziranje: prema uputstvu proizvođača (obično oko 0.6 do 2kg po m³ betona)

by Goran Nikolovski | Google+

Ako želite da sebi olakšate izbor armature pri dimenzionisanju, onda probajte program Tablica Armature. Program je potpuno besplatan i može vam pomoći pri odabiru armature. Moguće je odabrati između glatke i rebraste armature, a takođe možete filtrirati tabelu po prečniku armature kao i po kolonama, koje prikazuju težinu armature u kg po metru dužnom, zatim obim  i površinu armature za određeni broj šipki.

Program Tablica Armature

Preuzmite program Tablica Armature

Pre korišćenja programa pročitajte fajl „PročitajMe.txt“, koji se nalazi u arhivi.

by Goran Nikolovski | Google+

Tablica armature

Posted: 22 decembra, 2013 in Armatura
Oznake:,

Prilikom dimenzionisanja nekog armiranobetonskog elementa potrebno je usvojiti armaturu. U postupku usvajanja armature potrebne su vam tablice armature, te ovde možete da preuzmete tablice glatke i rebraste armature. Tablice sadrže površine i obim poprečnog preseka, kao i težine armature po metru dužnom.

Glatka armatura se izrađuje od mekog čelika kvaliteta 240/360 i kružnog je poprečnog preseka, prečnika: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 i 36 mm.

Rebrasta armatura se izrađuje od visokovrednog tvrdog čelika kvaliteta 400/500. Armatura ima podužna i poprečna rebra. Postoje dve vrste rebraste armature: RA 400/500-1 koja se proizvodi u prečnicima: 6, 8, 10, 12 i 14 mm (slika 1a) i RA 400/500-2 koja se pravi u prečnicima: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 36 i 40 mm (slika 1b). Razlika između njih  je u rebrima. Prva ima rebra nepromenljivog poprečnog preseka, a druga ima rebra promenljivog poprečnog preseka u obliku srpa.

Rebra rebraste armature

Slika 1 – Rebra rebraste armature

U oznaci 240/360 i 400/500 prvi broj predstavlja karakterističnu granicu razvlačenja a drugi karakterističnu čvrstoću pri zatezanju čelika.

by Goran Nikolovski | Google+